Cookies

Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pra­vidlá sa tý­kajú po­u­ží­va­nia stránky Japanesegardens.sk

Pre­vádz­ko­va­te­ľom webu je Ing. Kojda Pavol, Pribinová 1044/3, Sereď. IČO:44 269 498, DIČ: 1080127015. Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „my“, „ja“  „nás“ a podobne, má sa tým na mysli prevázdkovateľ webu.

Pra­vidlá po­u­ží­va­nia Co­okies

1.         Používame na webe co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní webu a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní webu pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých por­tá­lov.

2.         Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke http://www.al­la­bout­co­okies.org/. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti webu ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.

3.         V rámci webu mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe webu.

4.         Web môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL).

5.         Star­ti­tup po­u­žíva co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za úče­lom:

a.          sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia webu a jeho fun­kci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch;

b.          mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity webu a jeho zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na webe či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú;

c.          za­brá­ne­nia zne­uži­tia webu a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.

6.         Na webe umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) web po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie webu a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na webe. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a my k nim nemáme prí­stup.

Tato pravidla se týkají používání stránky Japanesegardens.sk

Provozovatelem webu je Ing. Kojda Pavel, Pribinova 1044/3, Sereď. IČO: 44 269 498, DIČ: 1080127015. Pokud se v těchto pravidlech používá pojem „my“, „já“ „nás“ a podobně, má se tím na mysli prevázdkovateľ webu.

Pravidla užívání Cookies

1. Používáme na webu cookies na získávání informací o uživatelích. Cookies je malý datový soubor, který se ukládá ve Vašem zařízení (např. V mobilním zařízení nebo počítači) při používání webu a na určitou dobu uchovává informace o Vašich zařízeních, krocích a nastaveních. Soubor cookies umožní webu při příští návštěvě rozpoznat Vás prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Je to běžná praxe většiny webových portálů.

2. Soubory cookies můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce http://www.allaboutcookies.org/. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém zařízení. Váš prohlížeč Vám může umožnit nastavit jak má zpracovávat cookies včetně možnosti používání cookies zcela zakázat nebo vždy žádat od Vás souhlas s použitím konkrétního cookies souboru. Berte však na vědomí, že některé části webu nemusí bez použití cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.

3. V rámci webu můžeme používat dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies nebo session cookies. Zatímco session cookies se vymažou po zavření Vašeho prohlížeče, persistent cookies zůstanou ve Vašem zařízení i po zavření Vašeho prohlížeče a použijí se při Vaší příští návštěvě webu.

4. Web může používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. Web beacon, Flash cookies, sledovací URL).

5. Používáme cookies a podobné sledovací nástroje na několik účelů, zejména za účelem:

a. zpřístupnění, provozování webu a jeho funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích;

b. monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity webu a jeho zlepšení, např. kolik návštěvníků (uživatelů) bylo na webu či jaké prohlížeče používají;

c. zabránění zneužití webu a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování.

6. Na webu umisťujeme také soubory cookies našich obchodních partnerů a třetích stran zejména analytické cookies (Google Analytics), které umožňují analyzovat, jak návštěvníci (uživatelé) web používají, dále cookies sociálních sítí (Facebook, Google+), které zlepšují a zjednodušují uživatelské rozhraní webu a reklamní cookies, které umožňují zlepšení cílení reklamy na webu. Údaje z těchto cookies získávají přímo jejich provozovatelé a my k nim nemáme přístup.

RÝCHLY KONTAKT

Japonské záhrady
Ing. Pavol Kojda
+421 918 873 045

NAPÍŠTE MI

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
ano

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu a zasielanie noviniek
ano

footertrava

Copyright Ing. Pavol Kojda @ 2016, Práva vyhradené